How We Speak

Tadhaa srèe'
Months
Sreenanh dzhirh thoh tatr'aazhik
Months
Sree vananh łąįį yichii
Months
Sree nành Adaghoo
Months
Sree vananh łanatr'aadal
Months
Nin dichádh srèe'
Months
Sree nanh nè'tandijyaa
Months
Sree nanh' tàdiditshìi
Months
Dachan khyàh nìtr'iinlii srèe'
Months

Pages